Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., K Lužinám 834/5, 155 00 Praha 5
tel: 733 517 443, e-mail: info@audit-habr.cz

Ekonomické aspekty insolvenčního zákona

Ekonomické aspekty insolvenčního zákona
Ekonomické aspekty insolvenčního zákona
Účetnictví jako základní zdroj informací pro insolvenční řízení
Hana Březinová

Zákon o konkursu a vyrovnání byl nahrazen novým insolvenčním zákonem, který by měl na jedné straně umožnit co nejvýhodnější uspokojení pohledávek věřitelů, ale také, a to je podstatné pro stabilitu a rozvoj naší ekonomiky, ozdravení subjektů ohrožených úpadkem, rychlé a vhodné řešení úpadku.

U podnikatelských subjektů, které jsou v pozici dlužníka, je účetnictví základním zdrojem informací pro insolvenční řízení. Účetnictví je obrazem probíhajících obchodních, výrobních a dalších procesů, které dokáže zaznamenat na základě elementárních operací, vzájemně je propojit a skloubit tak, aby výstupy z účetnictví splňovaly požadavky uživatelů těchto informací. Účetnictví tak zrcadlí vývoj v ekonomice, dokáže dát podklady, signály hrozícího úpadku. Z účetnictví tedy může čerpat podklady nejen sám dlužník, ale také jeho věřitelé, insolvenční správce, insolvenční soudci, kteří o procesu rozhodují, i veřejnost, pod jejíž kontrolou insolvenční proces v podobě elektronicky vedeného a veřejně přístupného insolvenčního rejstříku probíhá.

Cílem publikace je čtenářům jak neúčetním, tak i účetním profesionálům přinést informace, na základě kterých dokáží získat poznatky z účetnictví pro potřeby insolvenčního řízení. V řadě fází insolvenčního procesu informace z účetnictví musí čerpat a vyhodnocovat odborníci, kteří však nejsou účetními profesionály. Jim kniha vysvětluje elementární pojmy, souvislosti a zásady. Účetním by pak měla publikace pomoci zorientovat se v právní úpravě úpadkového práva z pohledu ekonomického, účetního, i ve vazbě na základní daňové povinnosti.

H. Březinová měla možnost při odborných seminářích pro soudce zabývající se insolvenčním řízením, konzultovat s nimi danou problematiku. Tomuto tématu se bude věnovat na přednáškách pro veřejnost. Je si vědoma toho, že insolvenční procesy vzhledem k nabytí účinnosti insolvenčního zákona, se musí teprve ustálit, k zobrazování v účetnictví musí být vybrány vhodné účetní metody a potvrzeny názory na účetní přístupy, neboť v současnosti není vydán účetní standard ani jiná prováděcí norma k zákonu o účetnictví, která by se danou problematikou podrobněji zabývala.

Další informace u nakladatele: Agentura BOVA – Nakladatelství POLYGON

 
 
Osvědčení KAČR č. 0968
Živnostenské listy: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví a Činnost organizačních a ekonomických poradců
 
© 2024 Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. - AUDIT HABR, vytvořilo a spravuje studio Lama